Penzion pro důchodce Rosice

Veřejné prohlášení organizace

Garantovaná nabídka

Sjednání služeb

Ceník služeb

Vnitřní pravidla po poskytování
pečovatelské služby

Informační leták pečovatelské služby

Ke stažení

E-mail


Penzion pro důchodce Rosice

Stránky jsou optimalizovány pro ME 5.0
a vyšší a rozlišení 1024x768

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

IROP - Nákup automobilů
pro terénní pečovatelskou službu
Penzionu pro důchodce Rosice,
příspěvkové organizace

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj je poskytovatelem
dotace na provoz pečovatelské služby
Penzionu pro důchodce v Rosicích,
příspěvkové organizace.

Město Rosice Město Rosice

Střednědobý výhled rozpočtu
na rok 2024-2025
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2022
Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Žádost subjektu údajů podle GDPR -
formulář Penzion pro důchodce Rosice,
příspěvková organizace

Penzion pro důchodce Rosice

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Provozní řád (stručný výtah) aktualizace k 1.1.2021

Pečovatelská služba , dále jen PS se poskytuje na základě Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky MPSV č. 505/2006, která upřesňuje rozsah služeb a výši úhrad.
PS je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
PS je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem.Rozsah a průběh služby je s uživatelem sjednáván individuálně dle jeho potřeb, přání a možností poskytovatele.

Žádost o poskytování PS se podává u ředitelky organizace nebo sociální pracovnici - vedoucí pečovatelské služby, které provedou sociální šetření, vyslechnou požadavky zájemce a posoudí, zda zájemce spadá do cílové skupiny pro poskytování PS. Posoudí oprávněnost žádosti v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 40 (důvodem pro poskytnutí pečovatelské služby je nepříznivá sociální situace a snížená soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění).

Veškerý rozsah námi nabízených služeb je uveden na formuláři Úhrady za úkony PS i na webových stránkách – http://www.penzionrosice.cz.

Provozní doba:

 • PO-NE, státní svátky: 06:30 - 21:00 hodin
Čas poskytnutí jednotlivých úkonů je dán individuálním plánem uživatele. Pokud uživatel požaduje provádění úkonů nepravidelně, je povinen nahlásit požadavek na provedení úkonů pečovatelce minimálně jeden pracovní den předem - do 15:00 hodin. Jedná-li se o zajištění úkonu v přesně stanovený čas (např. doprovod) je nutné nahlásit požadavek minimálně dva pracovní dny předem.
V případě požadavku uživatele na zajištění úkonu, jehož plnění trvá pečovatelce déle než 90 min. (jedná se zejména o úkony v rámci činnosti „pomoc při zajištění chodu domácnosti“), je možné, že za účelem zajištění úkonu bude úkon provádět více pečovatelek současně. V tomto případě je doba trvání i účtování úkonu násobená počtem pečovatelek současně zajišťující úkon.
Čas poskytnutých úkonů se může lišit v rozmezí ±15 minut (dopravní situace, zdržení pečovatelky u jiného uživatele…) V případě mimořádných situací (havárie vozidla, onemocnění pečovatelky), může poskytovatel jednostranně změnit čas poskytnuté péče po dobu havarijní situace, ovšem vždy s ohledem na potřeby uživatele.

Klíčový pracovník
Každý uživatel má svého tzv. „Klíčového pracovníka“, který převážně u něho zabezpečuje provedení požadovaných úkonů, spolupracuje s uživatelem při vytváření individuálního plánu péče. Ve spolupráci s uživatelem dbá na dodržování plánu, provádí hodnocení individuálního plánu v souvislosti s osobními cíli uživatele a navrhuje případnou změnu plánu s ohledem na osobní cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav uživatele. Klíčového pracovníka určí vedoucí pečovatelské služby - sociální pracovnice. Pokud má uživatel zájem o stanovení konkrétního zaměstnance pečovatelské služby jako klíčového pracovníka, je mu, nebrání-li tomu provozní důvody, vyhověno. Po zahájení poskytování služby vede klíčový pracovník spisovou dokumentaci uživatele a uživatel má možnost do této dokumentace nahlédnout v pracovní dobu pečovatelské služby. Uživatel může v průběhu služby požádat vedoucí pečovatelské služby - sociální pracovnici, po vysvětlení důvodů, o změnu klíčového pracovníka. Ta posoudí opodstatněnost požadované změny a učiní rozhodnutí

Individuální plán
Každý uživatel si při objednávání služby stanoví cíl, k jehož dosažení pečovatelská služba přispěje. Klíčový pracovník má za úkol s uživatelem průběžně sledovat naplňování (nenaplňování) tohoto cíle.
Individuální plán péče obsahuje: popis nepříznivé sociální situace uživatele, přání a očekávání od služby, dojednaný cíl spolupráce, dojednaný plán péče (poskytované úkony, jejich četnost,…), důležité skutečnosti/rizika, na které uživatel poskytovatele upozorňuje (zdravotní stav uživatele, bytové podmínky,…) a dosavadní hodnocení průběhu služby.

Rozpis úkonů a jejich účtování
Úrada za úkony pečovatelské služby je stanovena v ceníku pečovatelské služby. Úhrada je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. Uživatel za všechny sjednané a využité činnosti platí úhradu za skutečně spotřebovaný čas nezbytně nutný k zajištění úkonu.
Pečovatelka zaznamenává veškeré provedené úkony čtečkou čárových kódů - více informací viz. dokument Informace pro uživatele pečovatelské služby - evidence péče.
Na konci kalendářního měsíce vedoucí pečovatelské služby provádí v počítačovém programu Pečovatelská služba kontrolu načtených úkonů. Následně je částka za péči předána účetní, která vystaví fakturu za poskytování PS. Výběr finančníčástky za poskytnuté služby provádí účetní - osobně nebo zasílá podklady k platbě bankovním převodem, pověřená pečovatelka nebo sociální pracovnice.

Čas nezbytně nutný k zajištění úkonu
Např. cesta za účelem zajištění úkonu k uživateli a cesta od uživatele na pracoviště, napouštění vany vodou, umývání koupelny, dezinfekce používaného vybavení …. Uživatel platí úhradu z částky určené za zajišťovaný úkon. Pokud pečovatelka zajišťuje u uživatele více úkonů současně, rozpočítá se úhrada za čas nezbytně nutný k zajištění těchto úkonů rovnoměrně mezi všechny poskytované úkony.

Výše úhrad za sociální služby a způsob jejich placení
Uživatel uhradí úkony pečovatelské služby čerpané v předchozím měsíci hotově, na základě písemného vyúčtování předloženého poskytovatelem. Úhradu platí uživatel jednorázově po ukončení měsíce v termínu od 10. dne do 30. dne následujícího měsíce. Výběr úhrad od klientů z DPS provádí účetní, od klientů z terénu pečovatelka nebo sociální pracovnice. Výši úhrad dále řeší odstavce číslo II. a IV. Smlouvy o poskytování pečovatelských služeb. Pokud poskytování úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Úhrada za vyprané prádlo lehčí než 1 kg se poměrně krátí, nejméně však od 250g. Zajišťuje-li jeden úkon více pečovatelek současně, je spotřebovaný čas k zajištění úkonu při vyúčtování násoben počtem pečovatelek zajišťujících úkon.

Poskytované úkony:
Osobní hygiena
Pomoc při úkonech osobní hygieny - úkony běžné denní hygieny jako je mytí a osušení obličeje a rukou, péče o zuby a zubní protézu, oholení se, úprava vlasů, péče o brýle a naslouchadla,…. Sprchování/koupání (včetně mytí vlasů) se provádí se v domácnosti uživatele. Uživatel používá vlastní hygienické potřeby (mýdlo, šampón, žínku, ručník) a čisté osobní prádlo, do kterého se po koupeli obleče.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty - úkony se provádí pouze v rozmezí základní péče – mytí, vysoušení vlasů, čištění a stříhání nehtů - nikoli odborné péče. Pomůcky k zajištění úkonu musí mít uživatel své.
Pomoc při použití WC
Výměna inkontinenčních pomůcek

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a samostatný pohyb
Pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním prostředí, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - úkony se provádějí s přihlédnutím k potřebám, zdravotnímu stavu, tempu a pohybovým schopnostem uživatele. Výběr oblečení je ponechán na vůli uživatele.

Zajištění stravování
Zajištění stravy - obědy jsou uvařeny v kuchyni DPS. Pečovatelky rozvážejí stravu od 10:00 hod. do 12:00 hod. v třídílných nerezových jídlonosičích, uložených v termoboxech, které zajišťují hygienu a teplotu stravy. Každý odběratel stravy si může bezplatně zapůjčit dva jídlonosiče, tyto jsou označeny jeho jménem. Uživatel je povinen odevzdávat pečovatelce zpět nádoby prázdné a čisté. Pečovatelka předává uživateli oběd osobně, nesmí oběd ponechat položený např. u vchodových dveří. Na vyslovené přání uživatele, v době jeho nepřítomnosti doma (v době dovážky) a po dohodě s pečovatelkou, je možné na dobu nezbytně nutnou dohodnout jinou možnost předávání dovezených obědů, např.: ponechání u sousedů, vložení jídlonosiče do připravené skříňky apod.… Pečovatelky rozvážející stravu sepisují s každým novým uživatelem smlouvu o zapůjčení nerezového jídlonosiče.
Výběr obědů ze dvou jídel – týden před koncem měsíce předá pečovatelka jídelní lístek na následující měsíc, zde si uživatel označí požadovanou variantu (A nebo B) obědů na konkrétní dny v měsíci. Nejpozději předposlední den v měsíci pečovatelka vyplněné jídelní lístky od uživatelů vybere. Jídelní lístek sestavuje vedoucí kuchyně DPS. Veškeré připomínky ke stravování přijímá a zpracovává vedoucí kuchyně DPS.
Odhlašování a přihlašování obědů - uživatel může odhlásit a přihlásit obědy vždy jeden pracovní den předem nejpozději do 13:15 hod. u vedoucí kuchyně, nebo přímo u pečovatelky, která mu oběd donáší. Uživatel, který je neplánovaně umístěn mimo domov (hospitalizován v nemocnici) a má na tento den oběd přihlášen, musí oběd i dovoz za tento den zaplatit, i když oběd osobně nepřevezme. Na následující den, pokud nenastane změna, je automaticky odhlášen do doby, než se sám opět přihlásí. Neodebraný oběd se pečovatelka snaží předat kontaktní osobě, kterou uvedl uživatel. Pokud uživatel neodebírá obědy z jakýchkoli důvodů déle jak 20 pracovních dnů a zůstal u něho zapůjčený jídlonosič , je pečovatelka povinna neprodleně po uživateli požadovat navrácení jídlonosiče – více „Smlouvu o zapůjčení nerezového jídlonosiče“.
Výběr úhrad za obědy a dovoz oběda do domácnosti – provádí pečovatelka nebo sociální pracovnice vždy po předchozím upozornění (na lísteček napíše kdy a jaká částka bude za obědy a dovoz zpětně požadována), v době rozvozu a předávání obědu, uživateli předává doklad s vyúčtováním. Po přijmutí hotovosti ve výši uvedené na dokladu, pečovatelka doklad podepíše a doplní datum, kdy hotovost převzala. Uživatel zase svým podpisem na stejnopis dokladu, který mu pečovatelka předloží, odsouhlasí správnost účtované částky.
Donáška obědů – roznášení obědů po budově DPS v rámci PS probíhá v časovém rozmezí 11:00hod – 12:00 hod. Každý uživatel má své popsané jídlonosiče, které umyté a čisté odevzdá pečovatelce ráno při obchůzce nebo v době předávání obědu. Objednávání a výběr ze dvou jídel probíhá stejně, jako při dovozu obědu.
Pomoc a podpora při podání jídla a pití, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití - jídlo a pití se připravuje výhradně z vlastních surovin uživatele, v jeho domácnosti a na jeho elektrospotřebičích. Intenzita podávání jídla a pití musí být přiměřená požadavkům a tempu uživatele.

Péče o domácnost
Běžný úklid a údržba domácnosti – vysávání, utírání prachu, stírání podlahy, zametání, mytí nádobí, mytí sociálního zařízení – WC, umyvadel, vany, sprchového koutu, příprava prádla do prádelny, úklid prádla do skříně, vynesení odpadků, rozestlání nebo ustlání lůžka a veškeré práce spojené s udržováním domácnosti.
Úklid společných prostor v domě – pravidelný úklid společných prostor v domě, úklid před domem, v zimních měsících shrnování sněhu apod....
Pomoc při zajištění velkého úklidu – úklid po malování, mytí oken, sundávání a věšení záclon, mytí a leštění nábytku, dveří v bytě, mytí radiátorů, mytí lustru, rozsáhlejší stírání prachu na skříních atd. V odůvodněných případech (mytí oken ve výškách, při velkém počtu mytých oken, při mytí oken otvíraných do volného prostoru) zajistí mytí oken 2 pečovatelky (doba trvání úkonu je v tom případě násobená dvěma). Úklidy se provádí buď vlastním vysavačem uživatele, nebo po dohodě s pečovatelkou vysavačem poskytovatele. Úklid se provádí vždy vlastními úklidovými prostředky uživatele. Uživatel je povinen si k ulehčení provádění pečovatelských úkonů opatřit odpovídající technické vybavení, např.: vysavač, smeták, mop, dostatečné množství čistících a desinfekčních prostředků apod. a zajistit pro výkon služby důstojné prostředí a podmínky.
Nákup běžný, nákupy různého sortimentu zboží – nákup denní, týdenní, nákup ošacení, domácích spotřebičů… Pečovatelka nakupuje zboží z obdržených finančních prostředků uživatele. Uživatel je povinen mít před nákupem připraven písemný seznam věcí, které si přeje nakoupit (příp. pečovatelka pomůže uživateli seznam sepsat dle jeho požadavků a potřeb). Po nákupu pečovatelka nákup vyúčtuje (na všechny nakoupené položky doloží účtenku) a vrátí zbytek finančních prostředků uživateli.
Pochůzky - vyzvednutí léků v lékárně, předpisů na léky u lékaře, platby v peněžních ústavech, donáška prádla z nebo do prádelny, placení úhrad za pečovatelskou službu atd.
Praní prádla – v ceně za 1 kg jsou již zahrnuty prací prostředky, žehlení nebo mandlování případně drobné opravy (přišití knoflíku, poutka na kabát, zašití malé díry, do tohoto úkonu nespadá zašívání ponožek, výměna zdrhovadla a jiné náročnější opravy). Za prádlo silně znečištěné se považuje takové prádlo, které vyžaduje opakované praní, s čímž souvisí i zvýšené náklady na praní. Toto prádlo se po dohodě s uživatelem vypere dvakrát a počítá se i dvojnásobek skutečné účtované hmotnosti prádla.
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva – přípravou topiva se rozumí donesení uhlí a dříví, nikoli skládání uhlí a štípání dřeva. Při topení v kamnech musí být pečovatelka řádně seznámena s jejich obsluhou.
Donáška vody - používají se výhradně čisté nádoby uživatele o obsahu maximálně 15 litrů.
Údržba domácích spotřebičů – mytí ledničky, vařiče, sporáku...
Vynášení odpadků – vynášení odpadkového koše, třídění a vynášení tříděného odpadu.

Zajištění kontaktu se společenským prostředím
Doprovod - na vyšetření, k lékaři, na poštu, na úřad, na denní kulturní, zájmové, vzdělávací nebo pracovní aktivity. U částečně imobilních klientů lze, k zprostředkování kontaktu se společenských prostředím (při poskytování doprovodu pečovatelky), využít dopravy vozidlem poskytovatele. Požaduje-li uživatel pouze dovoz autem, bez doprovodu pečovatelky, je odkázán na Senior TAXI.

Poskytování základního sociálního poradenství Základní sociální poradenství se poskytuje bezplatně v pracovní dny od 6:30 do 15:00. Poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Další pravidla pro poskytování PS
Vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovník provádí kontrolu poskytování služeb včetně kontroly plnění individuálních plánů. U uživatelů PS dělá šetření, nabízí další možnosti využívání PS a kontroluje odvedenou práci pečovatelek.

Mlčenlivost
Zaměstnanci PS jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s výkonem jejich povolání. Zaměstnanec v žádném případě nesmí v souvislosti s výkonem pečovatelské služby od osoby svěřené do jeho péče ani od jejich příbuzných, požadovat ani přijímat žádné majetkové a finanční výhody ani jiná plnění. Toto se týká zejména finanční hotovosti, darů v hodnotě nad 100,- Kč, odkazů, poodstoupení movitých nebo nemovitých věcí, přenechání bytu k užívání apod.

Odmítnutí nasmlouvané služby
Pečovatelka může odmítnout poskytnutí služby (žehlení, vysávání, praní prádla v bytě uživatele, vysoušení vlasů uživatele, apod.) v případě pochybnosti o bezpečném používání elektrického spotřebiče, viditelném poškození zástrčky nebo zásuvky z důvodu ochrany zdraví a zachování bezpečnosti.

Svěření klíčů od bytu či domu pracovníkům
Pokud uživatel svěří pečovatelce klíč od svého bytu či domu, je pečovatelka povinna s ním nakládat s největší opatrností a zabezpečit, aby nedošlo k zneužití jinou osobou či ztrátě. Během sociálního šetření je sociální pracovnicí sepsán protokol o svěření klíčů. Pokud uživatel svěří klíč pečovatelce až v průběhu poskytování služby, sepisuje protokol o svěření klíčů pečovatelka.
Uživatel uvede v dotazníku, který vyplňuje před započetím zajištění pečovatelské služby kontaktní osobu/osoby, na které se může poskytovatel obrátit v nutných případech, např.: v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu uživatele, nenadálé události, apod. Dále je kontaktní osoba informována: pokud uživatel při sjednané návštěvě neotvírá. V tomto případě je s kontaktní osobou dohodnut další postup. Pokud nejsou s uživatelem vyrovnány vzájemné pohledávky a nelze je vyrovnat s uživatelem osobně (např. náhlá dlouhodobá hospitalizace, ukončení poskytované služby, apod.), spolupracuje organizace s kontaktní osobou.

Poskytování služeb rodinám s dětmi
Pomoc poskytovaná rodinám s dětmi spočívá především v činnostech uvedených ve vyhlášce MPSV č.505/2006 Sb., v platném znění, a tyto činnosti jsou zaměřeny převážně na pomoc v péči v domácnosti rodiny s trojčaty a vícerčaty. Pečovatelská služba je pomoc, určená především rodičům, aby se mohli postarat o děti, nezajišťuje péči o děti (vyjma úkonu doprovod dětí do školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět). Důvodem pro poskytnutí služby musí být skutečnost, že rodina se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Osvobození od úhrad
 • rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
 • účastníci odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)
 • osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
 • osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č.87/1991Sb. o mimosoudních rehabilitacích
 • pozůstalým manželům/manželkám po osobách uvedených v bodě 2,3,4 starším 70-ti let
Nárok výše popsaný je třeba prokázat potvrzením.

Zpracování osobních údajů
Zájemce o službu/uživatel = subjekt údajů. Poskytovatel = správce a zpracovatel. § 5 odst. 2, písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů říká: "Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů.
Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat: jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů". Poskytovatel, dle tohoto zákona, tedy od zájemce/uživatele nevyžaduje udělení souhlasu se zpracováváním osobních údajů.
Účelem zpracovávání osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy o poskytování sociální služby a s tím související i identifikace smluvních stran.
Zpracováváním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání osobních údajů pečovatelskou službou za podmínek:

 • Pečovatelská služba bude zpracovávat osobní údaje (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, případně číslo telefonu a osobní údaje požadované v „Záznamu jednání se zájemcem o službu“ a další údaje sdělené v průběhu poskytování pečovatelské služby) po dobu poskytovaní pečovatelské služby, až do doby archivace a skartace podle zvláštních právních předpisů a směrnic poskytovatele.

 • Pečovatelská služba jako správce a zpracovatel je ze zákona povinna přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 • Subjekt údajů má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
  a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 • Pracovníci, kteří mohou zpracovávat osobní údaje: ředitelka Penzionu pro důchodce Rosice, vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách a účetní Penzionu pro důchodce Rosice. Žádný z pracovníků není oprávněn předávat osobní údaje třetí osobě.

  Ochrana osobních údajů
  Pracovníci služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce. Uživatel má možnost na požádání nahlédnout do své osobní dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby. Poskytovatel je oprávněn sdělit rozsah a průběh poskytování služby:
  • kontaktní osobě, kterou uživatel uvedl a souhlasil s její informovaností
  • příslušnému odboru sociálních věcí a zdravotnictví
  • poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, kteří se podílí na péči o uživatele
  • ošetřujícímu lékaři
  • orgánům činným v trestním řízení je poskytovatel oprávněn sdělit i ostatní údaje, např. telefonní číslo uživatele, nebo jeho kontaktní osoby
  • úřadu práce pro účely doložení využívání příspěvku na péči- poskytovatel sdělí pouze rozsah poskytovaných úkonů
  V případě, že osobní údaje vyžaduje některý z výše uvedených subjektů, je od uživatele vyžádán písemný souhlas.

  Povinnosti uživatele PS
 • Poskytnout pečovatelské službě informace (z důvodu kvalitního zabezpečení služeb), které k poskytování služeb potřebuje: Jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa bydliště, číslo telefonu
 • Poskytnout informaci o osobním cíli, upozornit na případné překážky – rizika při plnění osobního cíle a vyjasnit specifické podmínky a požadavky pro poskytování pečovatelské služby
 • Informovat poskytovatele o své způsobilosti k právním úkonům
 • Poskytnout informaci o míře soběstačnosti uživatele při zvládání péče o vlastní osobu a o domácnost, kdo další v péči nadále vypomáhá, zda uživatel bydlí osaměle nebo s rodinou, jméno ošetřujícího lékaře
 • Poskytnout informaci o rizicích spojených se zdravotním stavem, abychom dopředu věděli na co si dát pozor při poskytování služby (diabetes, pohyblivost uživatele – závislost na používání kompenzačních pomůcek, kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, inkontinence, poruchy sluchu a zraku). Informaci o bytových podmínkách a rodinných poměrech (havarijní stavy v bytě, neshody v rodině, pes či jiné zvíře v domácnosti apod.) - pouze v rozsahu vyjádření uživatele, tak jak uživatel pokládá za nutné nás s touto skutečností seznámit
 • Umožnit ředitelce organizace a vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovnici kontrolu prováděné služby a poskytnout pečovatelské službě informace vedoucí k provedení zpětného hodnocení kvality a způsobu poskytování služby
 • Nahlásit každé infekční onemocnění, které se vyskytne u něho nebo v jeho rodině, se kterou sdílí společnou domácnost. Při změně zdravotního stavu uživatele, resp. při zjištění infekční či parazitární choroby, při které nemocný může být zdrojem onemocnění, je uživatel povinen na změnu svého zdravotního stavu pečovatelku upozornit a pečovatelská služba vstoupí v jednání s ošetřujícím lékařem uživatele, ohledně závažnosti onemocnění a zajištění bezpečnosti pracovníků
 • Zajistit pro výkon služby důstojné prostředí a podmínky, odstranit závady, které ohrožují zdraví či bezpečnost pracovníků pečovatelské služby. Nekouřit v přítomnosti pečovatelky. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, má pracovník právo odmítnout provedení úkonu
 • Uživatel je povinen, v případě potřeby, si k ulehčení provádění pečovatelských úkonů opatřit kompenzační pomůcky, na které bude mít nárok např.: francouzské hole, berle, chodítko, polohovací lůžko, brýle, sluchadlo, čtecí lupu a jiné
 • Poskytnout jména, adresy a číslo telefonu příbuzných, kterým může být sdělena aktuální zpráva o případném zhoršení zdravotního stavu uživatele, odvozu do nemocnice, popřípadě jiné nepředvídatelné události. Uvedením kontaktní osoby v úvodním dotazníku dává uživatel zároveň i souhlas s tím, že tato osoba bude o skutečnostech popsaných výše informována
 • Nahlásit změnu ošetřujícího lékaře, zdravotního stavu, bydliště, čísla telefonu apod. Veškeré změny se hlásí ředitelce organizace na tel. čísle: 723 278 412 nebo klíčovému pracovníkovi
 • Pokud uživatel v prostorách provádění úkonů chová zvíře, u kterého se dá předpokládat, že by mohlo ohrozit na zdraví pečující personál, je uživatel povinen zvíře zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k napadení pracovníka nebo k ohrožení jeho zdraví. Pokud toto uživatel nezajistí, má pracovník právo odmítnout provedení úkonu
 • Dodržovat tato stanovená Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby
 • Uživatel pečovatelskou službu může nadále seznámit s informacemi pro případné řešení havarijních situací - uvést, kde se v domácnosti uživatele nacházejí: hlavní uzávěr plynu, hlavní uzávěr vody, hlavní vypínač el. energie
 • Uživatel si podpisem smlouvy sjednává koupi služeb a ne osoby – pečovatelky, to znamená, že z provozních důvodů se stane, že se v péči o něho budou pečovatelky střídat
 • Rozsah a forma pomoci a podpory je sjednáván výhradně se zájemcem o službu/uživatelem a jedině on má právo změny, nemá-li soudem stanoveného opatrovníka

 • Poskytování ošetřovatelských úkonů
  Pečovatelská služba je sociální služba, nikoliv zdravotní. Pečovatelky poskytují pouze služby uvedené v těchto Vnitřních pravidlech (viz Poskytované úkony str. 2-4), na poskytování ošetřovatelských úkonů (např. převazy, zavádění čípků) nemají oprávnění ani vzdělání. V případě, že potřebujete ošetřovatelskou péči, kontaktujte svého obvodního lékaře.

  Nouzové, havarijní a mimořádné situace
  Poskytovatel má vypracované pracovní postupy zaměstnanců pečovatelské služby při řešení nouzových, havarijních a mimořádných situací, které by mohly nastat při výkonu pečovatelské služby. Zájemce o službu, je s těmito postupy seznámen při sjednávání pečovatelské služby, je mu předán tištěný leták, kde jsou popsány havarijní situace a jejich řešení.

  Pravidla pro podávání a vyřizování stížností
  Každý uživatel PS nebo kterýkoliv občan jednající v jeho zájmu je oprávněn podat podnět, připomínku nebo stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb.
  Stížnost lze podat pečovatelce v průběhu poskytování služeb, vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovnici na tel. 730 164 489, email: kavkova@penzionrosice.cz nebo ředitelce Janě Tomšíkové na tel.:723 278 412, e-mail: tomsikova@penzionrosice.cz, případně písemně na adrese: Penzion pro důchodce Rosice, Kaštanová 1223, 665 01 Rosice.
  Stížnost lze podat i anonymně – vhozením do schránky pro anonymní podání stížností, podnětů a připomínek ke kvalitě nebo způsobu poskytování pečovatelské služby, která se nachází u hlavního vchodu naproti skleněným vitrínám.
  V případě, že není dle mínění uživatele stížnost řádně prošetřena, může uživatel pečovatelské služby podat stížnost zřizovateli organizace, kterým je Město Rosice.
  Pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou blíže rozpracované v tištěném letáku Pravidla pro podávání a vyřizování stížností a předány každému zájemci o službu.

  Všichni uživatelé i zaměstnanci PS jsou povinni dodržovat tato stanovená vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. Výše uvedená pravidla plně souvisí a jsou vázána na standardy kvality pečovatelské služby.